Kiev-regimet viser sitt ansikt

Østukrainsk borger reagerer på forslaget til lov om tilgivelse: «Tilgi oss for at vi til nå ikke har klart å fjerne Porosjenko!»

Nylig ble det kjent at Radaen (parlamentet) i Kiev er i ferd med å utarbeide et lovforslag som har til hensikt å gjøre befolkningen i Donetsk og Lugansk til ikke-borgere. Andrej Sentsjenko, et fremtredende medlem av Julija Timosjenkos parti Fedrelandet, har laget et lovforslag der det heter at befolkningen i Donetsk og Lugansk etter en ”befrielse” av de to folkerepublikkene skal måtte be om tilgivelse for sine angivelige forbrytelser mot Ukraina – for deretter å berøves alle statsborgerlige rettigheter.

I henhold til lovforslaget skal enhver innbygger i Donetsk og Lugansk – i det minste dersom vedkommende har hatt en politisk eller administrativ stilling – undertegne følgende erklæring:

”Jeg, borger av Ukraina (etternavn, fornavn og farsnavn), har i perioden av Den russiske føderasjons væpnede aggresjon mot vårt land utført en straffbar forbrytelse til fordel for aggressorstaten og til skade for Ukraina, hvis nærmere omstendigheter jeg har redegjort for i erklæringen om min utførte forbrytelse, som jeg har innlevert sammen med denne bønn om tilgivelse. Jeg erkjenner min skyld, angrer oppriktig og ber Ukrainas folk og stat om tilgivelse for den av meg utførte forbrytelse.” Se her.

Teksten sier det meste om innholdet i den påtenkte loven som åpenbart har til hensikt å ydmyke de berørte personene.

Personer som får bønnen om tilgivelse innvilget, skal i 10 år fratas retten til å ha statlige stillinger eller stillinger knyttet til lokalt selvstyre, og de skal heller ikke kunne arbeide som lærere. Dessuten fratas de stemmeretten. Se her.

Denne type lover som har til hensikt å straffe, ydmyke og undertrykke befolkningen i Øst-Ukraina, avslører Kiev-regimets forakt for og tilsidesettelse av de såkalte Minsk-avtalene fra 2015.

Som kjent fastslår Minsk-avtalene at det skal innføres et generelt amnesti som utelukker enhver form for forfølgelse og straff, for personer som har vært involvert i konflikten i Øst-Ukraina (paragraf 5). Og de forutsetter at krisen i Ukraina skal løses gjennom konstitusjonelle reformer, desentralisering og tildeling av spesielle rettigheter til Donetsk og Lugansk etter forhandlinger med representanter for disse områdene (paragraf 11).

Skulle Donetsk og Lugansk bli ”befridd” på Kiev-regimets betingelser, for eksempel ved at det ble sendt FN-styrker inn i området slik regimet ønsker, ville befolkningen bli totalt rettsløs og berøvet sin egen elite.

Enhver voksen person ville kunne bli trukket for et tilgivelsestribunal – eller mer presist et ydmykelses- og hevntribunal – og tvunget til å avgi en erklæring om sin skyld og sine begåtte forbrytelser, for så å bli fratatt sine borgerlige rettigheter og retten til å utøve diverse yrker. Det holder å ha vært lærer, sykepleier eller postbud og på denne måten å ha arbeidet for ”okkupasjonsmakten”.

Lokale politikere og administratorer vil bli erstattet av ”carpetbaggers” (tilflyttede lykkejegere) fra Vest-Ukraina. Universitetsansatte, lærere og barnehagepersonell vil bli byttet ut, og undervisning og opplæring vil bli totalt ukrainifisert.

Det dreier seg kort sagt om å innføre noe som ikke kan betegnes som noe annet enn apartheid.

En reintegrering av de opprørske østukrainske områdene i Ukraina på disse betingelsene er selvsagt uaktuelt. Snarere aktualiserer denne type lover spørsmålet om en innlemmelse av Donetsk og Lugansk i Russland.

Hvorfor vedtar Kiev-regimet denne type provoserende lover som umuliggjør en fredelig løsning av krisen i Ukraina?

Svaret er trolig at dagens ukrainske makthavere hverken ønsker fred eller en reintegrering av de opprørske østukrainske områdene i Ukraina. Tvert imot ønsker de krig, konflikt, kaos og undertrykkelse av den østukrainske befolkningen, slik at de i ly av krisen kan utplyndre folket.

Les mer om politikk og samfunnsliv i Ukraina før og etter statskuppet i 2014.

I et normalt, fredelig Ukraina der befolkningen i alle deler av landet har fulle politiske og borgerlige rettigheter, vil, slik tilnærmet alle valg etter 1991 har vist, det tettbefolkede Øst-Ukraina dominere politisk. Det er det siste president Petro Porosjenko og vennene hans ønsker.

At det er umulig å gjenreise Ukraina uten gruvene og industrien i Donbass bryr de seg ikke om. Alt de er opptatt av, er å få tilrane seg det som fremdeles måtte finnes av rikdommer, i et par år til.

Les om Kiev-regimets desavuering av Minsk-avtalene her.

Les om hvordan Donbass integreres i Russland her.

Reklamer
Publisert i Russisk politikk, Ukraina | Legg igjen en kommentar

Document.no desinformerer om Putins forhold til jøder

De fleste såkalte alternative medier har et positivt forhold til Putin og Russland. Det er naturlig siden de i likhet med den russiske presidenten gjerne er kritiske til globalisering og for nasjonal suverenitet og tradisjonelle verdier. De er ofte også kritiske til amerikansk utenrikspolitikk. Et unntak her på berget er Hans Rustad og Document.no som har bedrevet en monoman kampanjejournalistikk mot Putin og Russland. Noen ganger går denne kampanjejournalistikken over i ren desinformasjon, slik den gjorde i artikkelen ”Putin: Kanskje jøder med russisk pass sto bak trollingen av amerikanske valg”, publisert 10. mars 2018.

I et intervju med den amerikanske stjernejournalisten Megyn Kelly 1. og 2. mars i år svarte Putin følgende til anklagen om at russiske myndigheter skulle ha manipulert det amerikanske presidentvalget i 2016: ”Kanskje de [13 russiske statsborgerne som hevdes å ha forsøkt å påvirke valget] ikke engang er russere, men ukrainere, tatarer eller jøder, men med russisk statsborgerskap, noe som også burde ha vært undersøkt. Kanskje har de dobbelt statsborgerskap eller Green Card. Kanskje USA betalte dem for dette. Hvordan kan du vite det? Heller ikke jeg vet det.”

Putins uttalelse burde ikke være til å misforstå: Russiske myndigheter har ikke oversikt over alt enhver som befinner seg på russisk territorium, måtte foreta seg. Kanskje er det utlendinger med russisk statsborgerskap eller personer med dobbelt statsborgerskap som har sittet ved en pc i Russland og gjort et eller annet. Kanskje er det – slik Putin uttalte tidligere i intervjuet – amerikanere bosatt i Russland eller russere ansatt i amerikanske selskaper som opererer i Russland, som har prøvd å påvirke det amerikanske presidentvalget. Kanskje har noen betalt dem for å gjøre det.

Man behøver ikke å ha tiltro til Putins forsikringer om at russiske myndigheter ikke har prøvd å påvirke det amerikanske presidentvalget. Gitt dagens internasjonale klima er det godt tenkelig at man fra russisk side ved hjelp av en eller annen form for spesialoperasjon har prøvd å skape kaos i tilknytning til valget eller å øke oppslutningen om den antatt mest russiskvennlige av kandidatene. Men når Hans Rustad skriver at Putin spesielt trakk frem jøder, og at dette var ”et spill for det sjåvinistiske hjemmepublikumet”, er det ikke annet enn desinformasjon.

Ut fra det Putin faktisk sa, kunne overskriften på intervjuet Megyn Kelly lagde med den russiske presidenten like gjerne ha vært ”Kanskje ukrainere/tatarer/personer med dobbelt statsborgerskap/amerikanere bosatt i Russland/russere ansatt i amerikanske selskaper/ukjente personer med adgang til russiske it-adresser stod bak trollingen av amerikanske valg” som ”Kanskje jøder med russisk pass stod bak trollingen av amerikanske valg”. Men det passer jo ikke med Rustads forsøk på å tegne et bilde av Putin som antisemitt som appellerer til grumsete holdninger i det russiske folkedypet.

Intervjuet Megyn Kelly foretok med Putin, er for øvrig vel verdt å se siden det avslører amerikanernes arrogante måte å forholde seg til resten av verden på.

Kelly forsøker å kryssforhøre Putin om diverse russiske statsborgere som amerikanske myndigheter anklager for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016, og spør om russiske myndigheter vil utlevere disse til USA dersom det kan bevises at de stod bak en slik innblanding. Man tror ikke sine egne ører.

Statskuppet i Chile i 1973 som førte til innsettelsen av et fascistregime som tok livet av tusenvis av mennesker, er bare et av flere titalls eksempler på USA-støttede regimeskifter i andre land.

USA har stått bak flere titalls kupp, fargerevolusjoner og destabiliseringsoperasjoner rundt om på kloden, og diverse amerikanske fond og organisasjoner som har som erklært hensikt å bidra til regimeskifter i andre land (”spre demokrati og menneskerettigheter”). Straffeforfølgelse av amerikanske statsborgere eller utlevering av disse til utlandet i den forbindelse er utenkelig. Og like fullt spør Kelly uten å blunke om russiske myndigheter vil utlevere egne borgere til straffeforfølgelse i utlandet dersom de kan knyttes til forsøk på å påvirke valget i et annet land.

Hva om latinamerikanske stater skulle kreve at amerikanere som har vært involvert i blodige statskupp på deres territorium, ble utlevert så de kunne stilles for retten? Hvor langt hadde de kommet med slike krav overfor et USA som ikke engang godtar at amerikanske borgere utleveres til internasjonale krigsforbryterdomstoler? Hva om russiske myndigheter hadde krevd at amerikanere ansatt i organisasjoner som i en årrekke har prøvd å destabilisere situasjonen i Russland, skulle utleveres til straffeforfølgelse? Hva om Kina eller Iran skulle tiltale amerikanske statsborgere for involvering i forsøk på fargerevolusjoner og kreve dem utlevert?

Denne type spørsmål burde Document.no som hevder å forsvare nasjonal suverenitet, stille. Men når det er USA som undergraver folkeretten og statlig suverenitet, er Hans Rustad pinlig taus.

Se Megyn Kellys intervju med Putin der den russiske presidenten også snakker om Russlands nye avanserte våpen, Syria og andre spørsmål, her.

Publisert på Herland Rapporten 12. mars 2018.

Publisert i Massemedias russlanddekning | Legg igjen en kommentar

Gazprom setter ned foten

Er det gasstilførselen til Ukraina som skrues av?

For noen dager siden bestemte Arbitrasjeretten i Stockholm i en oppsiktsvekkende kjennelse at det russiske gasselskapet Gazprom skyldte det ukrainske gasselskapet Naftogaz 2,56 milliarder dollar. Det fikk Gazprom til å innstille gasseksporten til Ukraina. Krisen som dermed har oppstått, forteller mye om den økonomiske og geopolitiske siden av konflikten mellom Russland og Ukraina – en konflikt der Russland sitter med nesten alle kortene.

Les mer om «gasskriger» og andre konflikter mellom Russland og Ukraina.

Bakgrunnen for dagens strid om gass og penger er en ”gasskrig” mellom Russland og Ukraina i 2009. For å gjøre slutt på denne konflikten inngikk Russland og Ukraina i januar 2009 en avtale der Ukraina forpliktet seg til ikke bare å betale full markedspris for russisk gass fra og med 2010, men også til å kjøpe en gitt mengde gass i året. Til gjengjeld forpliktet Russland seg til å eksportere en gitt mengde gass til Europa via Ukraina, slik at ukrainerne fikk betydelige transittinntekter.

Denne avtalen har både Ukraina og Russland brutt. Ukraina har av politiske årsaker redusert sin gassimport fra Russland. Og Russland har redusert sin gasseksport til Europa via Ukraina som en følge av redusert etterspørsel fra flere europeiske land.

Det oppsiktsvekkende – og slik Gazprom og russiske politikere ser det kritikkverdige – er at den svenske voldgiftsdomstolen i sin kjennelse erklærte at mens Ukraina ikke er forpliktet til å oppfylle sin del av avtalen som en følge av krisen i landet, er Russland forpliktet til fullt ut å oppfylle sine forpliktelser.

Fra russisk side oppfatter man det som grovt urimelig at Russland skal betale regningen for det politiske og økonomiske uføret Ukraina har havnet i som en følge av regimeskiftet i 2014 – som man mener Vesten må påta seg ansvaret for. Og siden det å gjøre forretninger med dagens ukrainske regime uansett er en risikosport, reagerte Gazprom med å innstille gassleveransene til Ukraina.

For Ukraina betyr bortfallet av russisk gass midt på vinteren betydelige problemer som har manifestert seg i form av lukkede skoler og barnehager, reduserte energileveranser til bedrifter og liknende.

Som ved tidligere russisk-ukrainske ”gasskriger” er man i Berlin og andre europeiske hovedsteder bekymret for at gassleveransene til Europa via Ukraina skal bli truet. Det gjør at interessen for rørledninger som vil gjøre det mulig å sende gass direkte fra Russland til Europa – for eksempel en Nord Stream 2-ledning fra Russland til Nord-Tyskland langs bunnen av Østersjøen – øker.

Følgene av det konfliktfylte forholdet mellom Ukraina og Russland og de dermed forbundne farene for brudd på gassleveransene til Europa, er altså at Ukraina risikerer å bli skjøvet til siden som et land ingen har bruk for.

Om noen år vil Nord Stream 2 være i drift. Om kanskje vil det også komme rørledninger for eksport av russisk gass til Europa via Svartehavet, Tyrkia og Balkan. Hvem har bruk for Ukraina i en slik verden?

Man kan like det eller ikke, men det som har holdt Ukraina oppe siden uavhengigheten i 1991, har vært Russlands vilje til å forsyne landet med billig gass, transittinntekter og fordelaktige handelsavtaler. Russland har brukt enorme beløp på å sikre seg et vennligsinnet Ukraina. Regimeskiftet i 2014 brakte et russiskfiendtlig regime til makten, og den russiske ledelsen svarte med å kutte subsidiene til Ukraina. Og Europa som hadde lovet Ukraina gull og grønne skoger, viste seg – slik enhver oppegående analytiker burde ha kunnet forutse – ikke villig til å overta Russlands rolle som den som betalte regningene ukrainerne selv ikke ønsket eller var i stand til å betale.

Les mer om gasskonflikten mellom Russland og Ukraina her.

Les mer om en planlagt gassrørledning fra Sør-Russland til Tyrkia her.

Trykket i Friheten 15. mars 2018.

Publisert i Russisk økonomi, Russisk utenrikspolitikk, Ukraina | Legg igjen en kommentar

Putin trekker opp kursen

Vladimir Putin taler til Føderasjonsrådet i 2018.

Den 1. mars 2018 holdt Vladimir Putin sin tradisjonelle tale til Føderasjonsrådet. Denne talen er viktig siden den russiske presidenten her trakk opp sitt program for Russlands utvikling i de kommende årene.

Russlands videre utvikling til et moderne og velstående land er avhengig av befolkingens initiativ og skaperkraft, understreket Putin i innledningen til talen. I løpet av de foregående årene hadde man lyktes i å skape stabilitet, og det var viktig i det store og mangenasjonale Russland. Stabilitet var imidlertid bare et grunnlag og ingen garanti for utvikling, og det viktigste var at det enkelte menneske fikk utfolde sine evner, sin skaperkraft og sin trang til selvrealisering.

Videre understreket Putin at den teknologiske utviklingen i dagens verden gikk så hurtig at den hadde en sivilisasjonsdannende karakter, og at stater som ikke klarte å hevde seg i det teknologiske kappløpet, risikerte å miste sin suverenitet. Og for å kunne hevde seg i den teknologske kampen var det nødvendig å videreutvikle demokratiet og sivilsamfunnet: ”For å gå fremover og å utvikle oss dynamisk må vi utvide frihetsrommet i alle sfærer og styrke demokratiet, det lokale selvstyret, sivilsamfunnet og domstolene og være et land som er åpent mot omverdenen og nye ideer og initiativer.”

Russland måtte befeste sin stilling som et av de fem økonomisk ledende land i verden, øke bruttonasjonalproduktet pr innbygger med 50 prosent innen 2025 og halvere fattigdommen i løpet av seks år, understreket Putin. Og for å få til dette var det nødvendig å utvikle godt betalte jobber i lønnsomme næringer.

Putin erklærte også at mindre bedrifter innen 2025 burde stå for minst 40 prosent av bruttonasjonalproduktet og sysselsette minst 25 millioner mennesker. Og han fremhevet behovet for å eksportere mer enn energi og råvarer – innen seks år måtte eksporten av andre varer enn energi og råvarer fordobles og komme opp i 250 milliarder dollar.

Konkret tok Putin til orde for å redusere statens rolle i økonomien, å befri næringsdrivende fra unødvendig byråkrati og kontroll og å bekjempe maktmisbruk og korrupsjon: ”Vi må fjerne alt som gjør det mulig for uærlige og korrupte representanter for myndighetene, politi og påtalemakt å utøve påtrykk på næringslivet.” Dessuten tok presidenten til orde for å reformere rettsvesenet slik at konflikter mellom næringsdrivende ikke lenger skulle måtte løses ved hjelp av strafferetten.

Slik vestlige kommentatorer har tolket Putins tale.

På slutten av sin tale – der han også snakket om pensjoner, støtte til barnefamilier, boligbygging og andre temaer – tok Putin for seg forsvarspolitikk. Han presenterte i den forbindelse flere nye våpen, heriblant langtrekkende krysserraketter og en slags kjernefysisk supertorpedo. Og han understreket at Russland hadde utviklet disse våpnene som svar på at USA i 2002 hadde trukket seg fra den såkalte ABM-avtalen, altså avtalen som forbød utplassering av forsvarssystemer mot atomraketter, og at de bare skulle brukes i selvforsvar. ”Vi truer ingen, og vi har ikke til hensikt å angripe noen.”

Samtidig fremhevet Putin at Russland forbeholdt seg retten til å bruke atomvåpen i en situasjon der landet eller dets allierte var utsatt for en alvorlig trussel: ”Jeg gjør oppmerksom på at Russland i sin militærdoktrine forbeholder seg retten til å bruke atomvåpen dersom det eller dets allierte skulle bli angrepet med atomvåpen eller andre masseødeleggelsesvåpen, eller som svar på aggresjon med konvensjonelle våpen dersom selve statens eksistens er truet. Alt er presist, klart og tydelig.”

Les mer om Putin og de lange linjene i hans politikk.

Hvordan skal vi tolke Putins tale? Svaret er trolig at den russiske presidenten akter å videreføre den liberal-konservative, pragmatiske kursen han har stått for siden begynnelsen av 2000-tallet der vekten legges på modernisering av økonomien og utvikling av et velfungerende sivilsamfunn. Slik sett avviker talen til Føderasjonsrådet i 2018 lite fra programmet Putin gikk til valg på ved presidentvalget i 2012.

Det mest oppsiktsvekkende ved talen var trolig at Putin ikke snakket om russiske verdier, kollektivisme, behovet for å stå opp mot Vestens individualisme eller liknende. Det tyder på at presidenten først og fremst henvendte seg til den fremvoksende middelklassen, en gruppe han må få med seg for å kunne modernisere Russland.

Skal man kritisere Putin, kan man påpeke at han ikke har klart å realisere programmet fra 2012 siden han gjentar det i 2018. Men denne kritikken er kanskje urettferdig. Det tar tid å reformere et samfunn.

Vestlige kommentatorer har først og fremst grepet fatt i Putins presentasjon av nye avanserte våpen som de fremstiller som truende. At Russland i likhet med andre land utvikler nye våpen er imidlertid ikke særlig oppsiktsvekkende. Med tanke på opprettholdelse av freden er det positivt at Russland reduserer USAs og Vestens militære overlegenhet og gjør sitt for å opprettholde den kjernefysiske maktbalansen.

At Russland forbeholder seg retten til førstebruk av atomvåpen har lenge vært kjent – og er forståelig gitt eksistensen av mektige stater og militærallianser landet må forholde seg til som potensielle aggressorer.

Se Putins tale til Føderasjonsrådet i 2018 dubbet til engelsk her.

Les om Putins tale til Føderasjonsrådet i 2016 her.

Publisert på Resett 5. mars 2018 og trykket i Friheten 15. mars 2018.

Publisert i Putin, Russisk økonomi, Russisk politikk | Legg igjen en kommentar

Ukrainas tragedie

Natalija Vitrenko, her som aktivist før det fascistiske statskuppet i Ukraina i 2014.

For noen dager siden offentliggjorde Natalija Vitrenko, leder for Ukrainas progressive sosialistparti, videoen ”Perejaslavskaja Rada eller krig, og salg av jorden”. Her erklærte Vitrenko at det ukrainske folk ved å inngå den såkalte Unionen i Perejaslav i 1654 for evig tid hadde knyttet seg til Russland, og at dagens ukrainske politikere derfor ikke hadde rett til å bryte med Russland.

Denne påstanden kan diskuteres. En union eller en annen politisk handling kan ikke binde etterfølgende generasjoner. Det Vitrenko har rett i, er at det ukrainske folk ved å inngå Unionen i Perejaslav foretok et sivilisatorisk valg til fordel for Russland, at ukrainerne har tjent på dette valget, og at det uten den beskyttende storebroren Russland i dag ikke hadde eksisterte noe Ukraina.

I Polen-Litauen på 1500- og 1600-tallet utgjorde ukrainerne som den gang ble kalt lillerussere, ikke noe folk. Den lillerussiske overklassen var smeltet sammen med den polske adelen, den ortodokse kirken var i ferd med å bli fortrengt av en aggressiv katolisisme, og de livegne lillerussiske bøndene ble behandlet som kveg.

Sovjetisk frimerke til minne om 300-årsjubileet for Unionen i Perejaslav.

Kosakkene, en blandet befolkningsgruppe som holdt til på steppen i sør, gjorde opprør mot de forhatte polakkene og den katolske kirken, og lyktes på 1640-tallet å skaffe seg kontroll over store deler av dagens Ukraina. Uten beskyttere hadde kosakkene imidlertid ingen mulighet til å forsvare sin frihet, og valget stod da mellom følgende alternativer: 1) Igjen å underkaste seg polsk styre, noe som ville ha vært ensbetydende med fortsatt polonisering, føydal utbytting og tvangsomvendelse til katolisismen. 2) Å stille seg under den tyrkiske sultanens beskyttelse, et utenkelig valg for et kristent folk siden tyrkerne var muslimer. 3) Å stille seg under den russiske tsarens beskyttelse. Valget var enkelt. Bare tsaren kunne beskytte befolkningens tro, språk og kultur.

I dag befinner Ukraina seg i en situasjon som minner om forholdene på 1640-tallet. Polakkene har aldri akseptert eksistensen av en uavhengig ukrainsk stat innenfor grensene som ble trukket opp som en følge av annen verdenskrig. Polske krav om grenseendringer kan på ingen måte utelukkes; i hvert fall vil det komme krav om kompensasjon for eiendommene hundretusener av polakker ble fratatt da de etter annen verdenskrig ble fordrevet fra den daværende ukrainske sovjetrepublikken. Prisen for en eventuell avtale med EU vil være at Ukraina forplikter seg til å ta imot hundretusener av flyktninger fra Asia og Midtøsten, altså at ukrainerne risikerer å bli utsatt for den ufrivillige kontakten med islam og Orienten deres forfedre sa nei til ved å avvise sultanen i 1654.

I en slik situasjon virker en tilknytning til Russland fornuftig. Med russisk militærmakt i ryggen vil Ukraina kunne avvise alle krav om grenseendringer, krav om kompensasjon for tapt eiendom knyttet til befolkningsutvekslingen etter annen verdenskrig og liknende. Og med adgang til Den eurasiske økonomiske union som Russland har tatt initiativ til, vil ikke ukrainerne behøve å gjøre noen innrømmelser overfor Brussel, for eksempel ved å ta imot hundretusener av flyktninger – eller ved å måtte godta homomarsjer, likekjønnete ekteskap og annet som knapt er forenlig med deres ortodokse tro.

Båndene til Russland har dagens ukrainske ledelse imidlertid brutt, og ukrainerne er derfor på nåde og unåde utlevert et Europa som har mer enn nok med sine egne problemer, og som knapt har noen interesse for Ukraina – bortsett fra å sikre seg dets naturressurser for en billig penge og å bruke det som et reservat for flyktninger EU ikke klarer å påtvinge sine medlemsstater.

Russere, lillerussere (ukrainere) og hviterussere utgjør tre grener av det russiske folk. Den russiske sivilisasjons tragedie er at fremmede krefter og indre nedbrytende elementer har lyktes i å skape splid mellom disse tre grenene.

Les mer om Lillerusslands/Ukrainas historie.

I 1850 fantes det ikke noe Ukraina, ukrainsk folk eller ukrainsk språk, og lillerusserne (ukrainerne) var ikke mindre russere enn for eksempel folk som bodde i Sibir. Etter den mislykkede polske oppstanden mot Tsar-Russland i 1863 gikk imidlertid polske intellektuelle i gang med å konstruere en ukrainsk nasjonal identitet atskilt fra den all-russiske, og samtidig fant de opp et ukrainsk språk. Og på begynnelsen av 1900-tallet oppmuntret østerriksk-ungarsk og tysk etterretning separatistisk ukrainsk nasjonalisme. Man kan like det eller ikke, men Ukraina er et kunstprodukt skap av polske intellektuelle og østerriksk-ungarsk og tysk etterretning.

På 1920-tallet forsøkte V. I. Lenin og bolsjevikene å løse det nasjonale spørsmål i det mangenasjonale Sovjet-Russland ved å opprette nasjonale republikker og å gi disse betydelig makt, ikke minst når det gjaldt språk og kultur. Dette fungerte rimelig bra så lenge det fantes en sterk sentralmakt. Men da Mikhail Gorbatsjovs mislykkede reformer på 1980-tallet fikk sovjetmakten til å vakle, utgjorde de nasjonale republikkene et nærmest ideelt utgangspunkt for fremveksten av separatistisk nasjonalisme.

Da Sovjetunionen brøt sammen i 1991 og Russland, Ukraina og de øvrige sovjetrepublikkene ble selvstendige stater, var russere og ukrainere overbevist om at de til evig tid ville forbli broderfolk, og at krig og andre konflikter mellom dem var utenkelig. Den nyvunne selvstendigheten gjorde imidlertid at det vokste frem en gruppe ukrainske politikere, byråkrater og intellektuelle som knyttet sin sosiale posisjon til forsvar av det de fremstilte som ukrainske interesser mot et angivelig undertrykkende Russland. Dermed var det langt grunnlag for en utvikling som førte frem til statskuppet i Ukraina i 2014 og den ukrainske statens undergang.

Trolig hadde Putin rett da han karakteriserte bolsjevikenes opprettelse av nasjonale republikker som ensbetydende med å legge ut miner med forsinket utløsning. I 2014 eksploderte den ukrainske minen. Og resultatet er at tusener av mennesker har blitt drept i det som i realiteten er en russisk borgerkrig.

Les om hvordan ukrainske fascister i 2017 prøvde å drepe Natalija Vitrenko uten at politiet gjorde noe for å beskytte henne, her.

Les min kommentar til konflikten mellom Catalonia og den spanske sentralmakten og parallellene mellom denne konflikten og sovjetisk og jugoslavisk nasjonalitetspolitikk, her.

Les innledningen til min bok Ukrainas historie (2017) her.

Publisert i Ukraina | Legg igjen en kommentar

En studie i tøv

Frode Berg under fengslingsmøte i Moskva 2. februar 2018. Er Berg en spion? Er han lurt av vestlige etterretningstjenester? Eller er han offer for en russisk sammensvergelse? Spørsmålene er mange, og Hans-Wilhelm Steinfeld bidrar mer til forvirring enn oppklaring.

Den 5. februar 2018 publiserte NRKs tidligere Russland-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld kronikken ”Teorien om at Russlands sikkerhetstjeneste FSB ’trengte’ en sak mot Norge av politiske grunner, kan være riktig” i VG. Kronikken, som behandler spørsmålet om hvorvidt den spiontiltalte tidligere grenseinspektøren Frode Berg er offer for en russisk sammensvergelse, er like ubehjelpelig som overskriften og utgjør nærmest en studie i tøv.

Sikkerhetstjenesten FSB er utvilsomt en av maktfaktorene i russisk politikk. Dersom Steinfeld hadde kommet med argumenter som sannsynliggjorde at Frode Berg var offer for en sammensvergelse fra sikkerhetstjenestens side, ville det ha vært særdeles interessant. Det ville også ha vært interessant dersom Steinfeld hadde sagt noe om sikkerhetstjenestens plass i dagens Russland og forholdet mellom sikkerhetstjenesten og andre aktører. Steinfeld gjør ingen av delene. I sin kronikk virvler han opp en masse temaer som knapt har noe med hverandre å gjøre, og som i hvert fall har null relevans for Frode Berg-saken og spørsmålet om hvorvidt denne kan ha vært iscenesatt fra russisk side.

Jernbanens cargo-kapasitet fra Trondheim til Fauske, seilingsplanene for norske fregatter, ubåter, import av medisiner fra Kina og India (sic!), SINTEF og russisk industrispionasje, ramser Steinfeld opp. At Russland driver både militær og sivil spionasje mot Nato-landet Norge er ingen hemmelighet. Men hva så? Hva er sammenhengen mellom russisk etterretningsvirksomhet i Norge og arrestasjonen av Frode Berg som en angivelig FSB-sammensvergelse?

Nordflåten på Kola er en rusthaug, og det er en enorm hjerneflukt fra Russland, fortsetter Steinfeld. Javel, da finnes det kanskje noe annet å bruke norske skattebetaleres penger på enn militær opprusting? En skraphaug er knapt noen trussel. Men hva har en rusten Nordflåte og hjerneflukt med Frode Berg-saken å gjøre?

Den norske junta i KGB under den kalde krigen og KGB-topper som kunne norsk. Interessant som historie, men hvorfor kommer Steinfeld trekkende med flere tiår gamle historier? Det eneste som mangler, er yndlingsanekdoten til Steinfeld, den om Berija og blomsterbuketten.

”Miljøet i Kirkenes som Frode Berg var en del av, hører til det mest iherdige som vaktbikkje for et fortsatt, godt samarbeid i Barentsregionen,” skriver Steinfeld, som også opplyser at Berg var mot byggingen av et gjerde på Storskog ved grensen til Russland, og at 300 000 mennesker årlig passerer russergrensen i nord. Det skulle vel tilsi at dersom FSB av politiske grunner ønsket å fabrikkere en sak mot en norsk statsborger, så ville en person som Frode Berg som definitiv må være nyttig fra et russisk synspunkt, være den siste man hadde brukt som offer i en slik sammenheng. Eller hva?

Hadde det ikke vært mer logisk for FSB å ta for eksempel en journalist som hadde skrevet stygge ting om Russland? Eller hva med en representant for den rabiat anti-russiske menneskerettighetsindustrien?

Hva som er sant og usant i Frode Berg-saken er vanskelig å si. Det fornuftigste er sannsynligvis å unnlate å kommentere den inntil rettssaken begynner og russisk etterretning får presentere sine anklager mot Berg. Å diske opp med et sammensurium av irrelevante fakta og gamle historier og å trekke konklusjoner som mangler enhver form for underbygging, slik Steinfeld gjør, bør man avstå fra.

PS Leserkommentarene til Steinfelds kronikk viser at norske avislesere er atskillig klokere enn de som skriver i avisene. Til forskjell fra Steinfeld tar tilnærmet alle leserkommentarene opp det som burde være det selvfølgelige utgangspunkt for enhver diskusjon av Frode Berg-saken: Hva gjorde Frode Berg med 3000 euro i en konvolutt i Moskva? Hvem skulle ha pengene? Hvem hadde den tidligere grenseinspektøren fått dem fra? Og hvorfor skulle de overleveres?

Les om hvordan norske massemedier nekter å fortelle sannheten om den opposisjonelle russiske bloggeren Aleksej Navalnyj her.

Publisert i Massemedias russlanddekning | 6 kommentarer

Hvorfor står ikke jeg på listen?

Anatolij Tsjubajs i midten omgitt av den tidligere amerikanske sikkerhetsrådgiveren Henry Kissinger, sin kone Avdotija Smirnova, Elvira Nabiullina og Aleksej Kudrin.

”Jeg skjønner at jeg er skyldig. Denne gangen i at jeg ikke kom på listen over ’fiender av USA’. Febrilsk leter jeg etter et forsvar. Vi er da tross alt også et anstendig selskap,” skrev lederen for det statlige selskapet Rosnano, Anatolij Tsjubajs, på Facebook som reaksjon på at han ikke stod oppført på den såkalte Kreml-listen, en nylig offentliggjort amerikansk liste over russiske toppolitikere, embetsmenn og næringslivsledere som vil kunne bli utsatt for økonomiske sanksjoner.

På Facebook kom Tsjubajs også med en forklaring på og unnskyldning for hvorfor han som leder for Rosnano, det statlige selskapet for nanoteknologi, ikke stod oppført på listen: ”På listen havnet bare statlige selskaper med en omsetning på mer enn to milliarder dollar, hos oss er den foreløpig mindre. Det betyr at jeg ikke er skyldig! Men vi skal vokse, og jeg skal forbedre meg!”

Les Tsjubajs’ uttalelser på Facebook her.

Tsjubajs’ fravær på Kreml-listen og hans forklaring på hvorfor han ikke var oppført på listen har blitt kommentert av russiske massemedier. Flere har spekulert i om Tsjubajs, som på 1990-tallet ledet privatiseringen av statlige selskaper i Russland, og som er en erklært liberalist og tilhenger av samarbeid med Vesten, ikke stod oppført på listen fordi han er en slags vestlig agent.

Pravda lot således i sitt oppslag om Kreml-listen den nasjonalistiske forfatteren og lederen for partiet Det andre Russland, Eduard Limonov, stemple ikke bare Tsjubajs, men også sjefen for sentralbanken, Elvira Nabiullina, og den liberale økonomen og tidligere finansministeren Aleksej Kudrin som vestlige femtekolonnister siden de ikke var havnet på listen: ”Selvfølgelig betraktes ikke disse som fiender av USA, som alle de andre.”

Disse kommentarene til Kreml-listen viser hvor mislykket de vestlige økonomiske sanksjonene mot Russland har vært.

Hensikten med sanksjonene var å svekke Russland økonomisk og å frembringe et fall i befolkningens levestandard for derved å utløse motvilje mot Putin og myndighetene. Dette har mislyktes. I de første to årene etter at Vesten i 2014 innførte sanksjonene hadde Russland visse økonomiske problemer. I dag er den russiske økonomien voksende. Resultatet av sanksjonene er at Russland har måttet utvikle sitt hjemmemarked, at de fleste innenlandske næringer har blomstret, og at landet har blitt mindre avhengig av eksport av olje og gass. I ly av sanksjonene har det altså skjedd en nødvendig omlegging av økonomien som det hadde vært særdeles vanskelig for russiske myndigheter å frembringe ved hjelp av skatter, avgifter og importavgifter.

Putin og kretsen rundt ham er på ingen måte upopulære, og det er knapt noen som har anklaget dem for å føre en politikk som har frembrakt de vestlige økonomiske sanksjonene. Tvert imot er det, slik debatten om Tsjubajs og andre personers fravær på Kreml-listen har vist, nærmest suspekt ikke å stå oppført på sanksjonslistene.

Faktisk har det helt siden Vesten i 2014 innledet sanksjonskrigen vært den rene Metoo-kampanjen i Russland ved at en rekke personer, ikke bare politikere, men også næringslivsledere og kunstnere, har stått frem med oppfordringer til vestlige ledere om å oppføre dem på sanksjonslistene.

Konfrontert med økonomiske sanksjoner, trusler og andre former for aggressivitet fra USA og Vesten har russerne sluttet opp om Putin og myndighetene og blitt superpatrioter. De har altså reagert slik enhver opplyst ungdomsskoleelev kunne ha forutsagt at de ville reagere.

Les om sentralbanksjef Elvira Nabiullina og hvorfor hun er en omstridt skikkelse i dagens Russland her.

Publisert på Resett 1. februar 2018.

Publisert i Russisk politikk | Legg igjen en kommentar